Pretensioonide käsitlemise kord

Pretensioonide käsitlemise kord

1. Kreede pluss OÜ poolt müüdud toodetele kehtib VÕS §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.

 

2. Mõisted:

2.1 Ekspertiis - tootja volitatud hoolduspartneri teostatav ekspertiis seadmel esineva puuduse olemasolu ja tekkepõhjuse väljaselgitamiseks.
2.2 Sõltumatu ekspertiis - kliendi nõudmisel teostatav täiendav tasuline ekspertiis, tootja poolt aktsepteeritud sõltumatu eksperdi poolt juhul, kui klient ei ole tootjapoolse teostatud ekspertiisi tulemustega rahul. 

3. Pretensiooni võib esitada seadme konstruktsiooni-, tootmis-, ja materjalivigadele.

 

4. Pretensiooni esitamise periood hakkab kehtima kauba ostukuupäevast.

 

5. Pretensiooni esitamise aluseks on seadme müügiarve ja täidetud tootjapoolne garantiitalong kui see on tootja poolt nõutud.

 

6. Pretensiooni võib esitada klient kirjalikult e-posti aadressile kreede@kreede.ee või postiaadressile 80020 Pärnu, Kastani põik 23-1.

 

7. Pretensioon tuleb esitada eesti keeles ja võimalikult arusaadava kirjeldusena tootel esineva puuduse (puuduste) kohta.

 

8. Müüja ei vastuta järgnevate puuduste eest:

8.1 Häirete eest seadme töös, mis on põhjustatud selle juhuslikust või tahtlikust vigastamisest kasutaja poolt; 
8.2 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme tehniliste omaduste muutmine, mida on teostanud tootja poolt sertifitseerimata isik või teenindus; 
8.3 Häirete eest, mis on põhjustatud seadme kasutusjuhendi eiramisest; 
8.4 Häirete eest seadme töös, mille on põhjustanud seadme kasutamine selleks mitte ettenähtud keskkonnatingimustes; 
8.5 Häirete eest seadme töös, mis on tingitud äikesest või mõnest muust loodusnähtusest (force majoure); 
8.6 Häirete eest, mis on tingitud arvuti või muu seadme ühendamisest mittenõuetekohasesse vooluvõrku (sealhulgas maanduseta vooluvõrku); 
8.7 Rikete eest seadme töös, mis on tingitud voolu all olevate seadmete omavahel ühendamisest; 
8.8 Kliendi poolt installeeritud, kuid seadmele mittesobiva tarkvara poolt põhjustatud häiretele; 
8.9 Arvuti rikete eest, mis on põhjustatud arvuti komponentidele tootja poolt määratud parameetrite kliendipoolsest eiramisest; 
8.10 Puuduste eest juhul, kui seadme detailidel on seerianumbrid, kontrollkleebised, plommid või muud garantiitõkendid rikutud, vahetatud või eemaldatud.

 

9. LCD-ekraanide defektsete pikslite kohta pretensiooni esitamine:

9.1 Pretensiooni ei saa esitada LCD-ekraani defektsete pikslite kohta, kui nende arv jääb ISO standardi 13406-2 lubatud piiresse.

 

10. Kreede Pluss OÜ ei vastuta: 
10.1 Remonti toodud seadmel oleva info säilimise eest. 
10.2 Defektide kõrvaldamata jätmise eest, kui defekt ei ilmnenud remondi käigus või kui klient ei teavitanud selle esinemisest seadme remonti toomise hetkel.

11. Kui remonti toodud seadet ei ole kasutatud vastavalt seadme kasutamistingimustele, siis pretensiooni esitamise õigus seadmele ei laiene. Sellisel juhul koostatakse kliendile hinnapakkumine, seadme remondiks tasulises korras. Hinnapakkumisest loobumise korral on klient kohustatud tasuma Kreede Pluss OÜ-le käsitlustasu seadme defekteerimise (vea tuvastamise) ja transpordi korraldamise eest. Sõltuvalt seadmest jääb käsitlustasu vahemikku 25€ - 40€

12. Pretensioon ei kuulu lahendamisele kui Kreede Pluss OÜ tõestab, et seadmel esinevad puudused on tekkinud ostja süül. Seadme remont toimub punktis 11 väljatoodud tingimustel.

13. Kreede Pluss OÜ on kohustatud eriarvamuste korral seadmel esineva puuduse tekkepõhjuste väljaselgitamiseks tegema ekspertiisi kuue kuu jooksul alates seadme müügi kuupäevast. Kui ekpertiisi tulemusena selgub, et puudus on tingitud kliendi süüst ja klient ei nõustu sellega, siis on kliendil õigus nõuda sõltumatu ekspertiisi teostamist. Kui sõltumatu ekspertiisi tulemus tõestab, et puudus on tekkinud kliendi süü läbi, siis sõltumatu ekspertiisi kulud katab klient.

14. Kui klient esitab seadme kohta pretensiooni peale kuue kuu möödumist ostukuupäevast ja defekteerimise käigus selgub, et seade on puuduseta, siis tekkinud kulud katab klient vastavalt kehtivale hinnakirjale.

15. Kui pretensiooni aluseks oleva seadme remontimine osutub võimatuks või selle tootmine on lõpetatud, siis kliendi nõusolekul asendatakse seade samaväärse seadmega.


Kreede Pluss OÜ

Kehtiv alates 01.03.2014

 

 

 

Kreede Pluss OÜ © 2024