Kasutustingimused

Kasutustingimused

KREEDE PLUSS OÜ E-POE KASUTUSLEPING

Kreede Pluss OÜ, Pärnu, Kastani põik 23-1, registrikood 10313450 (edaspidi Müüja) ja klient, kes vormistab Kreede Pluss OÜ e-poes tellimuse ja identifitseerib end, sisestades tellimusele oma isikuandmed (edaspidi Ostja), sõlmisid käesoleva E-poe Kasutuslepingu (edaspidi Kasutusleping).

1. E-POOD

      1.1 Kreede Pluss OÜ (edaspidi e-pood) on osutaja poolt loodud internetipood mille vahendusel toimub toodete müük Ostjale.
  
2. ÜLDSÄTTED

      2.1. Lepingupooled juhinduvad omavaheliste suhete reguleerimisel Võlaõigusseadusest ning teistest Eesti Vabariigi seadustest ja muudest õigusaktidest ning E-poe Kasutuslepingus kokkulepitust.
      2.2. Müüjal on õigus mistahes ajal teha pakutavasse E-poe teenusesse muudatusi.
      2.3. Müüjal on õigus ühepoolselt muuta kasutajalepingu tingimusi ilma, et tal oleks kohustus teatada sellest elektronposti teel kirjalikult Ostjat.

3. TOOTED JA OSTU SOORITAMINE

      3.1 E-poes kuvatavad tooted on tavapäraselt laos olemas. E-poes kuvatud toodete saadavus võib muutuda tehniliste probleemide tõttu lao või E-poe programmides.
      3.2 Kui toode puudub laost ning tellimust ei ole võimalik täita, siis võtab E-poe töötaja kasutajaga ühendust ning pakub välja võimaliku uue tarneaja või toote asendamise samaväärse teise tootega, mis on sama hinna ja kvaliteediga, või makstud raha tagastamise. Ostjale tagastatakse raha viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast tellimuse esitamist.
      3.3 Kuvatud tootepildid on illustratiivse tähendusega ning võivad erineda tegelikust tootest. E-poes olevad tootekirjeldused ei pruugi olla ammendavad ja võivad sisaldada tahtmatuid vigu.
      3.4 E-poes pakutavaid tooteid müüakse nii füüsilistele isikutele kui juriidilistele isikutele.
      3.5 Ostja kinnitab, et on vähemalt 15 aastane.
      3.6 Ostja valib välja soovitud tooted ning kohustub sisestama tellimuse täitmiseks nõutud andmed (perekonnanimi, eesnimi, kontakttelefon, kontakt elektronposti aadress, kättetoimetamise aadress, postiindeks) ning tasub toodete eest ettemaksu arve alusel või sularahas (kaubale ise jäerele tulles).
      3.7 Ostja kohustub esitama vormistamisel tõesed andmed, mis on vajalikud tellimuse täitmiseks. Müüja ei vastuta Ostja poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud tellimuse mittetäitmise või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.
      3.8 Müük toimub siis, kui Ostja on saatnud E-poe internetilehe kaudu tellimuse ning on tellimuse eest tasunud.

4. HINNAD

      4.1. Kõik E-poes olevad hinnad on eurodes ja sisaldavad käibemaksu.
      4.2. Müüjal on õigus igal ajal muuta e-poes kuvatavaid hindu. Kui e-poes on muudetud hindu peale Ostja poolt tellimuse esitamist ja selle eest tasumist, siis kohustub Müüja tarnima kasutajale vastavad tooted tellimuse hetkel kehtinud hindadega. Ostjal ei ole õigust nõuda hinnavahe kompenseerimist.

5. TARNEAEG JA KOHALETOIMETAMISE TINGIMUSED

      5.1 Ostjal on õigus valida järgnevate kauba kättesaamisviiside vahel.
      5.1.1 Kaubad toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires kulleriga
      5.1.2 Kaubad toimetatakse Ostjani Eesti Vabariigi piires postipakiteenusega.
      5.1.3 Ostja tuleb ise kaupadele järele Kreede Pluss kontorisse.
      5.2 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks kulleri, siis toimub kauba kohaletoimetamine kulleriga 2-7 tööpäeva jooksul.
      5.3 Kui Ostja on valinud kohaletoimetamise viisiks pakiteenuse, siis toimub kauba kohaletoimetamine 2-7 tööpäeva jooksul Ostja poolt soovitud pakiautomaati (Post24, Itella Smartpost)
      5.4 Kui Ostja on valinud kauba kättesaamisviisiks kaupadele ise järele tulemise Kreede Pluss OÜ kontorisse, siis toimub kauba kohaletoimetamine kontorisse 2-5 tööpäeva jooksul.. Vastav info edastatakse Ostjale tellimusekoodi alusel, mille leiab tellimusekinnituselt. Info sisestatakse peale raha laekumist Ostja arveldusarvele.
      5.5 Tellitud kaupade üleandmine toimub vaid tellimuses märgitud Ostjale isikut tõendava dokumendi esitamisel. Kolmandatele isikutele kauba üleandmine toimub ainult kokkuleppel Ostjaga

6. LEPINGUST TAGANEMINE

      6.1 Kui Ostja soovib tellimuse esitamise järgselt ja enne lepingu osutaja poolset täitmist lepingust taganeda, siis kohustub Ostja sellest võimalikult kiiresti Müüjale kirjalikult teatama. Kirjalik teade tuleb saata elektronposti aadressil kreede@kreede.ee. E-maili tuleb märkida tellimuse number, millest soovitakse taganeda ning lisada Ostja kontaktandmed (eesnimi, perekonnanimi, tellimuse esitamise kuupäev, kontakttelefon).
      6.2 Kui taganemisavaldus jõuab Ostjani peale Müüja poolset lepingu täitmist, siis toimub lepingust taganemine vastavalt E-poe Kasutuslepingu peatükile „Tagastusõigus”.
      6.3 Müüja kannab Ostjale tasutud summa tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul alates lepingust taganemise teate kätte saamisest.
      6.4 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.

7. TAGASTUSÕIGUS

      7.1 E-poest ostetud kaupadele kehtib 14-päevane tagastusõigus. Ei kehti juriidilisele isikule ega firmale.
      7.2 Tagastatav toode peab olema puuduseta, täiskomplektne, originaalpakendis ja kasutamata.
      7.3 Tagastusõigus ei laiene avatud ümbrisega audio- ja videosalvestistele ning arvutitarkvarale.
      7.4 Toote tagastamiseks tuleb esitada taganemisteade e-mailile kreede@kreede.ee.
      7.5 Lepingust taganemisel tuleb tarbijal ostetud asi viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul pärast lepingust taganemisest teatamist, tagastada.
      7.6 Tagastamisel kantakse Ostjale raha tagasi viivitamata, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul toote tagastamisest.
      7.7 Raha kantakse üle samale arvelduskontole, kust toimus selle laekumine Müüjale.
      7.8 Ostja kohustub kandma kauba tagastuskulud 10€ ulatuses, välja arvatud juhul kui tagastamisele kuuluv toode ei vastanud tarbija tellimusele.
      7.9 14-päevane tagastusõigus ei kehti järgneva kauba puhul - tooted, mis on valmistatud Ostja isiklikke vajadusi arvestades ning audio- ja videosalvestised ning arvutitarkvara, mille ümbrise on Ostja avanud.
      7.10 Juhul kui peale toote tagastamist ilmneb, et toode ei vasta E-poe Kasutuslepingu punktides 7.1 – 7.4 toodud tingimustele, siis raha Ostjale ei tagastata ning tagastatud toode jääb Müüja juurde hoiule. Hoiustamise või Ostjale toote tagastamisega seotud kulud katab Ostja.

8. PRETENSIOONIDE ESITAMISE KORD

      8.1 E-poest müüdud toodetele kehtib võs §-s 218 lg 2 sätestatud 2-aastane pretensiooni esitamise tähtaeg.
      8.2 Pretensioonide käsitlemine toimub vastavuses E-poe Kasutuslepingu lisaks nr. 1 oleva „Kreede Pluss OÜ pretensioonide käsitlemise korrale”.

9. ISIKUANDMED JA NENDE KASUTAMINE

      9.1 Ostja annab selge ja teadliku nõusoleku Müüjale enda isikuandmete töötlemiseks.
      9.2 Tellimuse esitamisel kasutaja poolt sisestatud Müüjale teatavaks saanud Ostja isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning kasutatakse müügiteenuse osutamiseks ja kauba pakkumiseks Ostjale.
      9.3 Isikuandmete allikaks on kliendisuhte tekkimine E-poes tellimuse registreerimisel.
      9.4 Registreeritavate isikuandmete koosseisu kuuluvad andmed Ostja tellimuse kohta - isikukood, perekonnanimi, eesnimi (eesnimed), tänav, maja, korteri number, asula või linn, postiindeks, telefoninumber, aadress, sünniaasta, sugu, tarnimise viis, kasutatud makseviis, E-poe Kasutuslepinguga nõustumine, müügipakkumiste saatmisega nõustumine, elektronposti aadressil vabatekstina sisestatud märkused.
      9.5 Isikuandmeid töötleb Kreede Pluss OÜ, Pärnu, Kastani põik 23-1, registrikood 10313450 .
      9.6 Ostja isikuandmeid, mis on vajalikud kauba vahendamiseks Ostjale edastakse kulleriteenust osutavaile ettevõttele.
      9.7 Isikuandmete kaitse on tagatud kõigi seadusest tulenevate turvameetmetega.
      9.8 Müüja kohustub mitte edastama registreeritud isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
      9.9 Müüja jätab endale õiguse edastada Ostjat puudutavaid isikuandmeid isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning kes töötleb andmeid seadusega ettenähtud kohustuse täitmiseks ning isikuile, kellel on selleks seaduslik õigus ning see toimub Ostja või muu isiku elu, tervise või vabaduse kaitseks.
      9.10 Ostjal on õigus kontrollida teda ennast puudutavaid isikuandmeid samuti neid muuta või paluda kõrvaldada oma isikuandmed registrist.
      9.11 Ostja Müüjale nõusoleku saata tellimuse esitamisel sisestatud elektronposti aadressil tellimuskinnituse.
      9.12 Ostja annab Müüjale nõusoleku saata müügipakkumisi tellimuse esitamisel sisestud elektronposti aadressil juhul, kui on märkinud ära vastava nõusoleku tellimuse esitamise lehel linnukesega vastavas aknas.

10. VASTUTUS

      10.1 Müüjal lasub vastutus toote müügihinna ulatuses. Müüja ei võta vastutust defektiga toodete poolt tekitatud kahjude eest nagu vara või informatsiooni kahjustumine, käibe või kasumi kaotamine.
      10.2 Ostja kohustub kasutama E-poe teenust üksnes vastavalt seadusele ja headele tavadele tuginedes.
      10.3 Ostja vastutab ise kõikide kasutamist eeldavate seadmete tarkvara andmesidesüsteemide muretsemise ja korrashoidmisega seotud ning samuti muude E-poe Teenuse kasutamisest põhjustatud kulutuste eest.
      10.4 Ostja vastutab täielikult E-poe Kasutuslepingu tingimuste vastasest ning seaduse või heade tavade vastasest E-poe kasutamisest tekkinud kahjude eest Müüjale, teistele Ostjatele või kolmandatele isikutele.

11. ERIMEELSUSED

      11.1 E-poe Kasutuslepingust tulenevad erimeelsused Ostja ning Müüja vahel lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivatele õigusaktidele. Kokkuleppe mittesaavutamisel lahendatakse erimeelsus Pärnu Maakohtus.

12. KASUTAMISTINGIMUSED

      12.1 Kasutuslepingus toodud tingimustega tutvumine on Ostjale kohustuslik.
      12.2 Tellimuse esitamisel märkides linnukesega vastavas aknas „Nõustun Kreede Pluss OÜ e-poe kasutamise tingimustega”, nõustub Ostja, et on tutvunud Kasutuslepingus toodud tingimustega, neist aru saanud ja nõustub Kasutuslepingus toodud tingimustega.


Kreede Pluss OÜ
Kehtib alates 01.03.2014

 

Kreede Pluss OÜ © 2024